Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Disclaimer

1. Definitie website
1.1. Inschrijving als bezoeker/deelnemer van PriveSexOpname houd in dat je akkoord gaat met de voorwaarden/disclaimer. Deze disclaimer kan op elk en enig moment aangepast worden en wijzigingen zijn werkend vanaf het moment van plaatsing op de PriveSexOpname site!

2. Leeftijdsgrens
2.1. Deelnemers vanaf 18 jaar of ouder mogen zich inschrijven op deze website, deelnemers jonger dan 18 jaar worden onmiddellijk door ons verwijderd!
2.2. De deelnemer verklaart door gebruik te maken van PriveSexOpname.nl toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder!

3. Inschrijving & privacy
3.1. Uit beveiligingsoverwegingen logt PriveSexOpname bij inloggen het IP-adres van uw computeraansluiting. PriveSexOpname behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.
3.2. PriveSexOpname is zo opgezet dat het e-mailcontact altijd via het interne anonieme mailsysteem van de site kan verlopen. PriveSexOpname raad u daarom aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen!
3.3. PriveSexOpname is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uw gegevens die u bij de inschrijving heeft verstrekt anders dan uw profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden ook worden deze niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.
3.4. Het is deelnemers van deze site verboden, via het systeem marketing berichten te verzenden, het is daarom duidelijk dat alle berichten ingegeven op de site ter controle door de operatoren gelezen kunnen of mogen worden, los van het feit of zij al dan niet de geadresseerde zijn. Op foto's bij het profiel of op de begeleidende tekst mag geen tekst voorkomen welke link naar een website, mailadres, telefoonnummer enz.. U als deelnemer verklaart dat U geen foto's van niet verboden aard inzendt, jeugdfoto's (onder 18 jaar), groepsfoto's, foto's waar kinderen op voorkomen, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf en dan herkenbaar in beeld worden op PriveSexOpname niet toegelaten. PriveSexOpname behoudt zich het recht voor om foto's of andere afbeeldingen te weigeren of te verwijderen, hierover kan niet worden gecorrespondeerd!
3.5. De eigenaar/beheerder van de website PriveSexOpname.nl kan geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden dienst, hij kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving/deelname voor een deelnemer niet het gewenste resultaat oplevert en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak en dergelijke, ook wordt hij gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige informatie via deze website word aangeboden via de deelnemers. Deelnemers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname van PriveSexOpname voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken, voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van de toepassing van PriveSexOpname is elke aansprakelijkheid van PriveSexOpname uitgesloten. PriveSexOpname kan de juistheid van de identiteit van haar deelnemers niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als geslacht, geboorte datum en uiterlijk, om die reden staat PriveSexOpname niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door deelnemers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. De beheerder/eigenaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen, deelnemen is voor eigen risico. PriveSexOpname is uitsluitend de contactbemiddeling verschuldigd, niet het welslagen, het gebruik van PriveSexOpname geeft geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner, als de beoogde resultaten tegenvallen dan kan PriveSexOpname daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

4. Opzeggen en inschrijven
4.1. De deelnemer is gerechtigd, zich zonder opgave van redenen af te melden. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens bijv. leeftijd, geslacht, matching uitslagen en profielfoto's ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, deze worden altijd bij afmelding geheel gewist. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten. Bij afmelding wordt het gegevensrecord van de klant gewist en de contractverhouding is beŽindigd!

5. Aansprakelijkheid
5.1. Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten, is PriveSexOpname, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor jouw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet PriveSexOpname afstand van alle aansprakelijkheid van het gedrag, de daden of nalatigheden van andere deelnemende personen van PriveSexOpname, in welke vorm dan ook.

6. Auteursrecht
6.1. Alle op PriveSexOpname gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Vooraf moet de aanbieder door de wet op auteursrechten schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook hierop moet schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopiŽren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieŽn en downloads van PriveSexOpname mogen alleen plaatsvinden voor persoonlijk privť gebruik en niet voor commerciŽle doeleinden.

7. Privacybeleid
7.1. Het gebruik van de PriveSexOpname.nl website en diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan mogelijk veranderen, deze wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de PriveSexOpname website.

8. Helpdesk
8.1. Hebt U klachten, vragen en/of opmerkingen dan kunt U deze via het contactformulier op de site mailen aan het supportteam. Houdt U er rekening mee dat vragen die betrekking hebben op de site en waarvan het antwoord daarop is te vinden niet worden beantwoord. Vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.

9. Nederlands recht
9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beŽindiging en de gevolgen daarvan.

10. Uploaden van content
10.1 Onder content verstaan we alle zaken die als gebruiker bijgedragen kunnen worden aan PriveSexOpname, waaronder onder andere foto's, video's, verhalen, persoonlijke berichten en reacties.
10.2 Content die geupload wordt op PriveSexOpname mag niet van internet afkomen of al op PriveSexOpname staan.
10.3 Content die geupload wordt op PriveSexOpname mag op geen enkele wijze reclame maken voor andere sites, producten of diensten.
10.4 Content die geupload wordt op PriveSexOpname dient van een zo hoog mogelijke kwaliteit te zijn.
10.5 Content die geupload wordt op PriveSexOpname dient erotisch van aard te zijn.
10.6 Het is absoluut verboden om content te uploaden over minderjarige personen of over sex met dieren.
10.7 Het bestand mag op geen enkele wijze in strijd zijn met de wet
10.8 Indien content niet voldoet aan een van bovenstaande punten, of wanneer naar inzicht van de beheerders van PriveSexOpname content niet geschikt is om geplaatst te worden op PriveSexOpname, behouden wij het recht voor om content te verwijderen.

(Top)